شماره سوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.

شماره سوم نشریه تنظیم گفتار منتشر گردید.


تنظیم گری 

سومین نشریه تنظیم گفتار با موضوعات همگرایی در فضای مجازی و سندروم تشتت حکمرانی و رقابت تنظیم گری، تنظیم زدایی در دوران ترامپ، ضرورت تغییر پارادایم در نظام مجوزدهی کشور حرکت از کنترل پیشینی به نظارت پسینی، خاستگاه رگ تک  و…..منتشر گردید.

متن کامل این نشریه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل