شماره سوم ماهنامه مطالعات دولت و بخش عمومی منتشر گردید

شماره سوم ماهنامه مطالعات دولت و بخش عمومی منتشر گردید


مطالعات دولت و بخش عمومی 

شماره سوم ماهنامه مطالعات دولت و بخش عمومی در دی ماه با عطف توجه به مسائل جاری کشور منتشر گردید. در این شماره آقای حمید دهقانی مروری بر صحت و دقت داده های موجود در مورد تعداد کارمندهای دولت داشته است. آقای ایمانی در مقاله «تاریخ مختصر آموزش مستخدمین عمومی در ایران» نگاهی به تاریخ گسترش مدارس وابسته به نظام خدمات عمومی کرده است. خانم فرمد نیز در مقاله «چرا پروژه های دولت الکترونیک شکست می خورند؟» ارائه مختصری از کتاب پیاده سازی و مدیریت دولت الکترونیک ارائه کرده اند.

متن کامل این ماهنامه از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل