سوپراپلیکیشنِ روبیکا؛ سهلِ ممتنع

سوپراپلیکیشنِ روبیکا؛ سهلِ ممتنع


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27نخســت ســال ۱۳۹۸ را به جرات نیمه می تــوان از حیث تحــوات حوزه فناوری اطاعات و ارتباطات، مانیفســت رسمی گذار به عصــر سوپراپلیکیشــن ها در ایران نام گذاشت. پیشگامان بازار کسب وکارهای مجازی امسال به طور ویژه از طرح های خود برای حرکت به ســمت ایجاد یک ســوپراپ رونمایی کردند؛ «سوپراپ شدن رقابت می آورد، و در این شرایط اقتصادی بهتریــن راهکار بــرای بهترین بودن اســت.» این جمله ای اســت که در چند ماه اخیر به کرات از زبان مدیران اســنپ، روبیکا و الوپیک شنیده شده است

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.