سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!!

سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد!!


سیاست گذاری اقتصاد