رسانه و حاکمیت در عصر جهانی شدن

رسانه و حاکمیت در عصر جهانی شدن


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27در طول تاریخ، هر شیوه جمع آوری یا انتقال اطالعات جدید، موجب واکنش خاص خود از سوی حاکمیت شده است. امروزه نیز شاهد بازگشت گسترده قوانین و مقررات مرتبط با رسانهها و تغییر در تفکر در مورد قوانین و سیاستهای مربوط به فضای رسانه هستیم. تغییری در حرکت از در نظر گرفتن قوانین و ساختارها به عنوان محصول یک کشور، به در نظر گرفتن آنها به عنوان نتیجهای پویا از تعاملهای متعدد بین دولتها و شرکتهای فراملی. تاکید بر یک فرایند درهم تنیده است که توسط آن دولتها، شرکتها و افراد، به شکل دادن به ساختار گروه حکمرانی عصر دیجیتال رسانهها و محتواهایی که از طریق آنها جریان دارد، کمک میکنند. بدین ترتیب، منظرهای از یک دنیای پویا ظهور مییابد که در آن، حکومت ها سعی میکنند کنترل خود را بر روی تصاویر در حال تغییری که وارد فضای سیاسی آنها میشود، حفظ کنند.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.