رسانه خدمت عمومی و انتخابات

رسانه خدمت عمومی و انتخابات


 

برگزاری انتخابات عادلانه مستلزم شناخت و آگاهی شهروندان از فرایندهای انتخابات است. این فرآیندها هم شامل فرآیند برگزاری انتخابات و هم شامل فرآیندهای پیش از آن یعنی طی مسیر احراز صلاحیت نامزدها و همچنین فرآیندها و رویه‌های شناخت نامزدها می‌شود. آنچه مشخص است، در فرآیندهای مرتبط با شناخت نامزدها، رسانه‌های گروهی نقشی محوری پیدا می‌کنند.

در این بین رسانه‌ی خدمت عمومی بهترین و مهم‌ترین بستر پخش تبلیغات انتخاباتی و به‌طور خاص مناظرات است. اما چرا؟ رسانه‌ی خدمت عمومی تابع اصل مهم بی‌طرفی در سطح سازمان و محتواست. بدین معنا که ملزم است فارغ از احزاب و جناح‌ها به ارائه‌ی خدمت رسانه‌ای بپردازد. طبیعتاً در فضاهای رقابتی چون انتخابات این اصل اهمیت خود را بیش ‌از پیش نمایان می‌سازد.

متن کامل این گزارش از طریق لینک زیر قابل‌دسترسی است:

دانلود فایل