داده در خدمت نفع عمومی؛ بررسی دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی

داده در خدمت نفع عمومی؛ بررسی دستورالعمل فعالیت تاکسی های اینترنتی


آرشیو اخبار
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27پس از مذاکرات گسترده و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد با حضور وزارت کشور، وزارت صمت، وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، تاکسیهای برخط و شهرداریها درباره نحوه فعالیت تاکسی های اینترنتی و ضرورت اتخاذ سیاست تنظیمگرانه در عین حمایت از فضای فعالیت استارت آپ ها در کشور، سرانجام دستورالعمل نظارت بر فعالیت ارائهدهندگان خدمات هوشمند مسافر در روز شنبه مورخ 6/7/8931 رسما ابالغ شد. این ابالغیه از سوی عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خطاب به استانداران کل کشور نوشته شده و پیر و دستورالعمل هیات وزیران برای دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارایه دهندگان خدمات هوشمند مسافر مشمول قانون نظام صنفی کشور است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.