حکمرانی در عمل 77: برنامه‌ریزی و سامان‌دهی نیروی انسانی در شهرداری‌ها؛ چالش‌ها و راهکارها

حکمرانی در عمل 77: برنامه‌ریزی و سامان‌دهی نیروی انسانی در شهرداری‌ها؛ چالش‌ها و راهکارها


تنظیم گری 

شهرداری‌ها از حیث تنوع خدمات و گستردگی جمعیت هدف، از کلیدی‌ترین نهادهای خدمات‌رسان عمومی محسوب می‌شوند و کارایی و کارآمدی آن‌ها در مدیریت شهر، به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی روزمره شهروندان تأثیر می‌گذارد.

این در حالی است که شهرداری‌ها اغلب با چالش ساختار فربه و ناکارآمد؛ هزینه‌های بالای پرداخت حقوق و دستمزد به خیل نیروی انسانی دراختیار؛ جذب، نگهداری و تبدیل وضعیت نیروها؛ و عدم تناسب قابلیت‌های نیروی انسانی با جایگاه‌ها روبه‌رو هستند.

در نشست روز چهارشنبه، سه سؤال زیر مورد بحث قرار خواهد گرفت:
▪️مدیریت شهری در حوزه مدیریت منابع انسانی با چه مسائلی روبه‌رو است؟
▪️در دوره اخیر مدیریت شهری چه اقداماتی برای حل این مسائل صورت گرفته و چه نتایجی در پی داشته است؟
▪️با نگاه به تجربه اقدامات صورت‌گرفته، چه راهکارهایی برای غلبه بر چالش‌های حل مسائل مدیریت نیروی انسانی می‌توان پیشنهاد کرد؟

لینک نشست: https://vc.sharif.edu/ch/governance