حکمرانی داده محور؛ ضرورت مقابله با ویروس کرونا

حکمرانی داده محور؛ ضرورت مقابله با ویروس کرونا


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27مروزه یکی از چالش های اصلی در مبارزه با بیماری ها، جابجایی های رو به افزایش انسان ها می باشد بطوریکه یک انسان می تواند در زمان کوتاهی ویروس را در سراسر کره زمین منتشر کند. این سطح از جابجایی باالی انسان، متخصصان حوزه تکنولوژی و ICT را به اتخاذ شیوه هایی سوق داده است تا هم شهروندان و هم مدیران شهری از شیوع ویروس در سطح شهر و کشور آگاه شوند. در شهر هوشمند، نقش داشبوردهای تصویری ارائه اطالعات معتبر و به روز برای عموم شهروندان و سیاستمداران می باشد بطوریکه گسترش بیماری برای آن ها ملموس و قابل درک باشد. ویروس کرونا را با توجه به سرعت باالی انتشار آن در جهان می توان ویروس عصر ارتباطات نامید بطوریکه در مقایسه با ویروس هم خانوادش یعنی ویروس انفلونزا از میزان شیوع باالتری برخوردار است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.