حضور امیراحمد ذوالفقاری در برنامه پایش با موضوع " کسب و کار بودن وکالت"

حضور امیراحمد ذوالفقاری در برنامه پایش با موضوع " کسب و کار بودن وکالت"


تنظیم گری 

برنامه این هفته پایش به موضوع کسب و کار بودن وکالت اختصاص داشت که این موضوع در قوانین کشور خصوصا قوانین جدید التصویب بررسی شد و نتایج تصریح به کسب وکار بودن این حرفه در قوانین کشور مورد بحث قرار گرفت. در این برنامه دکتر امیراحمد ذوالفقاری عضو گروه الگوهای حکمرانی و تنظیم گری اندیشکده حکمرانی شریف به عنوان کارشناس حضور داشتند.