حاکمیت و انقلاب فناورانه

حاکمیت و انقلاب فناورانه


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27امروزه فناوری در حال زمین زدن نهادهای دیرینه و دور زدن دروازه بان های سنتی است. در این شرایط، الزم است که حکومت ها ماهیت تغییر و تحوالت را درک کنند؛ بر پویایی های انقالب کنونی تسلط داشته باشند و الگوی جدیدی از حاکمیت را ارائه دهند. چنین حکومت هایی که از ابتدا با فناوری جدید سازگار شوند، در اقتصاد آینده پیشرفت خواهند کرد؛ به نیروی بزرگی در سیاست تبدیل می شوند و در بهترین موقعیت برای شکل دادن به آینده قرار می گیرند. برای نشان دادن این دیدگاه، وی انقالب صنعتی اول را مثال می زند؛ چراکه انقالب صنعتی نشان داده است که تحوالت فناورانه، نیازمند تحول در حاکمیت است.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.