ثبات، وفاق سیاسی و پنجره‌-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی

ثبات، وفاق سیاسی و پنجره‌-فرصت تحقق نظام حکمرانی چندسطحی


یادداشت
سال نشر : 1400/11/03مساله چگونگی و زمینه‌های تغییرات سیاستی، بخش مهمی از ادبیات علمی حوزه حکمرانی و سیاستگذاری را به خود اختصاص داده است. سیاست‌های مستقر به‌مثابه یک‌ نهاد اجتماعی۱ مقاوم در برابر تغییر عمل می‌کنند: چرخه‌های منافع شکل‌گرفته پیرامون سیاست، قوانین، مقررات و سنت‌های سیاستی نهادینه‌شده، انتظارات سیاسی - اجتماعی تثبیت‌کننده‌ سیاست مذکور و نهایتا شبکه بازیگران و نهادهایی که درکنار هم یک حوزه و زیرنظام سیاستی را شکل می‌دهند، در یک هم‌افزایی پیچیده هزینه‌ تغییرات سیاستی را افزایش می‌دهند.

برای مطالعه متن کامل این یادداشت در روزنامه فرهیختگان، اینجا کلیک کنید.