ثبات، وفاق سیاسی و پنجره فرصت تحقق نظام حکمرانی چند سطحی

ثبات، وفاق سیاسی و پنجره فرصت تحقق نظام حکمرانی چند سطحی


یادداشتتوضیحات

مساله چگونگی و زمینه‌های تغییرات سیاستی، بخش مهمی از ادبیات علمی حوزه حکمرانی و سیاستگذاری را به خود اختصاص داده است. سیاست‌های مستقر به‌مثابه یک‌ نهاد اجتماعی۱ مقاوم در برابر تغییر عمل می‌کنند: چرخه‌های منافع شکل‌گرفته پیرامون سیاست، قوانین، مقررات و سنت‌های سیاستی نهادینه‌شده، انتظارات سیاسی - اجتماعی تثبیت‌کننده‌ سیاست مذکور و نهایتا شبکه بازیگران و نهادهایی که درکنار هم یک حوزه و زیرنظام سیاستی را شکل می‌دهند، در یک هم‌افزایی پیچیده هزینه‌ تغییرات سیاستی را افزایش می‌دهند.

لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در روزنامه فرهیختگان بخوانید:

روزنامه فرهیختگان