تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال

تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال


یادداشتدرباره مقاله

#یادداشت

👤عاطفه مرادی اسلامی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

📃 تغییر پارادایم قانونگذاری در دوران گذار به عصر دیجیتال

🔻 تئوری حکمرانی پیش‌نگر با ارائه چارچوبی آینده‌نگر، ابزارهایی جهت رصد تحولات نوآوری و بررسی جنبه‌های اجتماعی، اخلاقی و قانونی مسائل نوپدید آینده از جمله فناوری‌های نوظهور ارائه می‌نماید.


لینک دریافت مقاله

ادامه یادداشت را در سایت تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی بخوانید:

سایت تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی