بررسی کارآمدی دستگاه های حاکمیتی/ طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان

بررسی کارآمدی دستگاه های حاکمیتی/ طرح احمدی روشن بنیاد ملی نخبگان


باشگاه سیاست پژوهیطرح احمدی روشن از طرف بنیاد ملی نخبگان با هدف شکل دادن به جریان هسته‌های دانشجویی نخبگانی، حول اساتید برای حل مسائل واقعی کشور راه اندازی شده است.