بررسی قانونی ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت

بررسی قانونی ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت


یادداشت
حوزه سیاستی : تنظیم‌گری
سال نشر : 1400/11/27-وجود انحصار و ظرفیتگذاری در صدور پروانه وکالت نتایجی همچون حبس شغل (ایجاد بیکاری)، افزایش قیمت و کاهش کیفیت خدمت وکالت را در پی داشته است.

 - کانون وکال به عنوان مرجع رسمی صدور پروانه وکالت، ظرفیتگذاری را به قانون مستند میکند در حالیکه این ادعا مخدوش میباشد.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.