اینترنت و فناوری بلاک چین: اقتدارگرایانه یا دموکراتیک؟!

اینترنت و فناوری بلاک چین: اقتدارگرایانه یا دموکراتیک؟!


یادداشت
حوزه سیاستی : حکمرانی عصر دیجیتال
سال نشر : 1400/11/27شاید بتوان وجه تشابه فناوری اینترنت و بالکچین را در این دانست که هر دو آنها در آغاز راه به عنوان آرمانهای آزادیخواهانهای مطرح شدند که نویدبخش توانمندسازی افراد جامعه از طریق تمرکززدایی، آزادی و استقالل بود. با گذشت زمان اما، فرضیات رقیب و تفاسیر متفاوت به تدریج رخ نمودند. به طور مشخص، کشورهای اقتدارگرا همچون روسیه و چین حاکمیت خود را این بار بر بستر اینترنت و از خالل به کارگیری هدفمند فناوریهای سانسور و نظارت ازتولید کردند. به همین ترتیب در دنیای بالکچین هم فیسبوک و جی پی مورگان دائما به دنبال راهاندازی و عملیاتی- سازی رمزارز متمرکز(تحت کنترل) خود هستند. آنچه نمونه های مذکور به ما نشان میدهد این است که فناوریهای تحول آفرین(اینترنت و بالکچین) ساختارهایی متصلب و ایستا نیستند، بلکه در عوض ترتیبات سیال و پویایی هستند که پیوسته در معرض تکامل و اثرپذیری از بافتارهای سیاسیاجتماعی قرار دارند.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.