انتظارات از تیم اقتصادی دولت

انتظارات از تیم اقتصادی دولت


سیاست گذاری اقتصاداقتصاد سیاسی, برنامه‌های در حال انجام, حوزه های تخصصی, خبر, در رسانه, سیاست‌های ارزی تجاری

مصاحبه دکتر علی مروی در برنامه چهارسو با موضوع انتظارات از تیم اقتصادی دولت در تاریخ ۳ آبان ۱۳۹۷