انتخابات و وعده ها

انتخابات و وعده ها


سیاست گذاری اقتصاد 

حضور آقای دکتر مرتضی زمانیان در برنامه اخبار ساعت ۱۴:۰۰ در بخش میز اقتصادی با موضوع انتخابات و وعده ها

<div class='avia-iframe-wrap'><iframe class="wp-embedded-content" sandbox="allow-scripts" security="restricted" title="انتخابات و وعده ها" width="480" height="270" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/Av4pK/vt/frame#?secret=mlRtsYmA2f" data-secret="mlRtsYmA2f" frameborder="1"></iframe></div>