از رویکرد «تک‌بخشی» تا حکمرانی «چندسطحی» فضای مجازی

از رویکرد «تک‌بخشی» تا حکمرانی «چندسطحی» فضای مجازی


یادداشت
سال نشر : 08 آبان 1400درباره یادداشت

ضرورت پرهیز از مجادلات سیاسی و عوام‌زده‌ در کنار تمرکز بر تحلیل نهادی و کارکردی ماشین حکمرانی به‌ جای توقف در مناقشات محتوایی، دو اصل اساسی و متمایزکننده حاکم بر رویکرد سیاستی است. از این رو ورود به مباحث پیرامون طرح جنجالی «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی» به ‌صورت اولیه برای پژوهشگران حوزه سیاست‌گذاری به میدان مینی تشبیه می‌شود که بالقوه می‌تواند پیام‌های سیاستی آن را در باتلاق پیش‌قضاوت‌ها و دسته‌بندی‌های قطبیده و سیاست‌زده مدفون کند. به رغم علم به تهدیدات پیش ‌رو، نظر به تشکیل کمیسیون ویژه و احتمال شروع بررسی‌های فنی طرح، بر آن شدم تا نکاتی چند را از منظر کارشناسی و از جایگاه پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف به منظور گفت‌وگو و مداقه کارشناسان و نمایندگان محترم عضو کمیسیون طرح کنم. پرواضح است که این نوشتار عامدانه بدون ورود به رویکرد ارزشی و قضاوت له یا علیه کلیت طرح نگاشته شده است.

لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در ماهنامه پیوست بخوانید:

ماهنامه پیوست