از حق بر نافرمانی مدنی تا تکلیف بر منع تضعیف نظام

از حق بر نافرمانی مدنی تا تکلیف بر منع تضعیف نظام


یادداشت
از حق بر نافرمانی مدنی تا تکلیف بر منع تضعیف نظام

نویسنده: عاطفه مرادی اسلامی پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف

با نگاه به موج جدیدی از اعتراضات خیاباتی در کشور که در ابتدا  به دنبال انتقاد نسبت به عملکرد گشت ارشاد بود و در ادامه با طرح موضوعی کلان تر مخالفت با قانون حجاب اجباری را دنبال می کرد و پس از مدتی  به شعارهای رادیکال تر با ادعای ناکارآمدی های حکمرانی در عرصه های مختلف و لزوم براندازی همراه بود؛ این سوال مطرح می شود که اساسا به چه دلیل اعتراض به یک کژکارکرد فرهنگی باید تبدیل به یک بحران امنیتی شود؟ و آیا حاکمیت می توانست مانع از مقیاس پذیری این اعتراض ها در سطح جهانی شود ؟ برخی از تحلیل گران با استناد به برخی شواهد رسانه ای و سیاسی، بیان می کنند که  اساسا این موج اعتراضی ریشه امنیتی داشته و با نگاه فرهنگی نمی توان مساله های پیچیده امنیتی را حل کرد. برخی دیگر با بیان اینکه هر اعتراضی می تواند ابعاد مختلف اجتماعی سیاسی امنیتی داشته باشد، قائل به لزوم نگاه چندبعدی به مدیریت بحران این مسائل هستند.

دريافت فايل