از تناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی/ نقدی بر رقابت انتخاباتی برای «حکمرانی‌زدایی» دیجیتال

از تناقض حکمرانی تا تنازل سیاسی/ نقدی بر رقابت انتخاباتی برای «حکمرانی‌زدایی» دیجیتال


یادداشت
سال نشر : 17 خرداد 1400درباره یادداشت

مقایسه درک‌ مفهومی برنامه‌های کاندیداهای مختلف حاضر در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم برای تحقق و حفاظت از حکمرانی دیجیتال کشور، می‌تواند معیار دقیقی برای سنجش عمق راهبردی و روزآمدی سیاستی نامزدها را به دست دهد.

لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را خبرگزاری فارس بخوانید:

خبرگزاری فارس