«ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»

«ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»


مطالعات دولت و بخش عمومیترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز 

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.