«ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»

«ابعاد جهانی حکمرانی و ادارۀ امور عمومی»


کتاب
سال نشر : 1400/11/27ترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز 

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.