ابعاد جهانی حكمرانی و اداره‌ی امور عمومی

ابعاد جهانی حكمرانی و اداره‌ی امور عمومی


مطالعات دولت و بخش عمومی , یادداشت
ترجمه و تلخیص بخش اول کتاب «ابعاد جهانی حکمرانی و اداره امور ‌عمومی: یک سیر تطبیقی» نوشته پروفسور جوزف رادسکلدرز 

 

مشاهده فایل