آیا شفافیت آراء به نفع عملکرد مجلس است؟

آیا شفافیت آراء به نفع عملکرد مجلس است؟


یادداشت
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
سال نشر : 1400/11/27- در مورد برخی از انواع شفافیت در مجلس باید تأمل کرد.

 - شفافیت درمورد آراء نمایندگان اگرچه در برخی مواقع مفید است اما لزوما همیشه به نفع مردم نیست. 

- جریان شایان توجهی از مقاالت علمی معتقد است که شفافیت در مجلس منجر به کاهش کارآمدی، کمتر شدن بهرهوری و افزایش احتمال پوپولیسم میشود.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.