آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!

آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!


یادداشت
سال نشر : 1400/11/27فنلوری بلاک چیــن از جملــه فناوری جدیدترین تکنولوژی های تحول آفریــن اســت که با گذشــت کمتر از دو دهــه از پیدایــش آن، بحــث ضرورت بازنگری شــبکه های ارتباطــی فناورانه در حوزه های اقتصادی، سیاســی و حتی اجتماعی را به طور جدی پیش کشــیده است. به اعتقاد نظریه پردازان فلســفه تکنولوژی اساســاً در عصر توزیع شدگی (اشاره به فناوری دفترکل توزیع شده) هرگونه نظم از پیش تعیین شده ای به چالش کشیده می شــود و از این روست که نظم دهندگان متعــارف در کلیه حوزه ها (اعم از بانک های مرکزی، رگواتورهای سنتی و به طور کلی اقتــدار متمرکز دولت ها و نظام های سیاســی) تاش می کننــد در کمترین زمان نســبت خود را با این فناوری دگرگون ســاز مشــخص کنند؛ فناوری ای که از ویژگی های اصلــی آن می توان به هزینــه پایین، امنیت و ســرعت باا برای اســتفاده آن در مبادات تجاری، اشاره کرد.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.