آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!

آیین نامه فرآیند استخراج رمزارز؛ از چاله به چاه!


مطالعات پارلمانفنلوری بلاک چیــن از جملــه فناوری جدیدترین تکنولوژی های تحول آفریــن اســت که با گذشــت کمتر از دو دهــه از پیدایــش آن، بحــث ضرورت بازنگری شــبکه های ارتباطــی فناورانه در حوزه های اقتصادی، سیاســی و حتی اجتماعی را به طور جدی پیش کشــیده است. به اعتقاد نظریه پردازان فلســفه تکنولوژی اساســاً در عصر توزیع شدگی (اشاره به فناوری دفترکل توزیع شده) هرگونه نظم از پیش تعیین شده ای به چالش کشیده می شــود و از این روست که نظم دهندگان متعــارف در کلیه حوزه ها (اعم از بانک های مرکزی، رگواتورهای سنتی و به طور کلی اقتــدار متمرکز دولت ها و نظام های سیاســی) تاش می کننــد در کمترین زمان نســبت خود را با این فناوری دگرگون ســاز مشــخص کنند؛ فناوری ای که از ویژگی های اصلــی آن می توان به هزینــه پایین، امنیت و ســرعت باا برای اســتفاده آن در مبادات تجاری، اشاره کرد.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.