آیا بلاک‌چین سرنوشتی مانند اینترنت پیدا می‌کند و به سمت اقتدارگرایی پیش می‌رود ؟

آیا بلاک‌چین سرنوشتی مانند اینترنت پیدا می‌کند و به سمت اقتدارگرایی پیش می‌رود ؟


حکمرانی عصر دیجیتالهنوز در ابتدای راه شکلگیری این فناوری تحول آفرین هستیم اما پیشبینی نحوه مواجهه نظام ختلف با مهای حکمرانی چین میبالک تواند حدسهایی را به ذهن متبادر کند. هیچ بعید نیست در آینده نزدیک مجموعه هادی و های نای از نظام ایدئولوژیک به محض در خطر دیدن جایگاه سنتی خود نسخه های جایگزین از فناوری بالک چین را عرضه کنند تا به دنبال آن تکثرگرایی حکمرانی و فناوری در جهان باردیگر رقم بخورد.

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید.