آخرین خان گره نظام انتخابات

آخرین خان گره نظام انتخابات


یادداشت
حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
توضیحات


👤 مهدی زینالو (مشاور ارشد مرکز مطالعات پارلمان *اندیشکده حکمرانی شریف)

📃 آخرین خان گره نظام انتخابات

🔻 چند روز گذشته تناسبی شدن انتخابات مجلس تهران پس از کش و قوس‌های فراوان در صحن مجلس تصویب شد.

🔻 در این مدل هیچ تغییری در *شیوه رای دهی مردم* ایجاد نمی‌شود یعنی هر شهروند می‌تواند سی نفر از لیستی یا تلفیقی از چند لیست در برگه رای خود بنویسد. شمارش آراء نیز تغییری نخواهد کرد و هر نامزد آراء مخصوص خود را دارد.

🔻طرح حاضر به وضوح منجر به *افزایش مشارکت* می‌شود. چون از یک سو جریانات مختلف تلاش می‌کنند برای یک کرسی بیشتر هم که شده طرفداران خود را به پای صندوق های رای بیاورند از سوی دیگر شهروندان احساس می‌کنند رای آنان حتی در مقیاس کم می‌تواند منجر به تغییر در نتیجه شود.

🔻 باید توجه کرد که *فرهنگ انتخابات* در تهران فوق العاده سیاسی است یعنی مردم بیش از آنکه به افراد رای دهند به لیست ها و جریان‌ها رای می‌دهند. در چنین شرایطی شمارش اکثریتی منجر به بی عدالتی می‌شود که این ایراد در مدل جدید اصلاح شده است.


لینک دریافت یادداشت

ادامه یادداشت را در صفحه 6 روزنامه جوان بخوانید:

روزنامه جوان