سید محمود طباطبایی

سید محمود طباطبایی

تحلیلگر
سیاست‌پژوهی
حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی مهندسی مواد از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی ارشد سیاست‌گذاری علم و فناوری از دانشگاه صنعتی شریف