امیرمحمد احمدی

امیرمحمد احمدی

مدیر گروه
باشگاه سیاست‌پژوهی
حوزه سیاستی :معرفی

کارشناسی مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
ورودی استعداد درخشان مقطع کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

سوابق اجرایی

پژوهشگر و سیاست پژوه حوزه علم، فناوری و نوآوری