گفت وگوی آقای محمد رضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar

گفت وگوی آقای محمد رضا کثیری در خصوص نشست اخیر اوپک در شبکه sahar

حضور در رسانه