گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان | نشست اول

گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان | نشست اول

در فضای مجازی
#مجله_تصویری | دین و اداره

? گفتگوی دین شناسان و سیاست پژوهان

?نشست اول

?️ *نسبت نظریه فقه نظام با حکمرانی دینی | از حکمرانی علم زده تا حکمرانی ارزش محور*

?روش مواجهه با بحث‌های حوزه حکمرانی و سیاست چیست؟!

?بعضی معتقدند سیاست‌گذاری دینی، یعنی سیاست‌گذاری دین داران.

?زمینه تحقق نظامات اجتماعی در اسلام، تربیت نفوس است.


فیلم