گفتوگوهای بین المللی حکمرانی

گفتوگوهای بین المللی حکمرانی

باشگاه سیاست پژوهی
گفتگو های بین المللی حکمرانی

موضوع: حکمرانی.رانت منابع طبیعی و توسعه زیر ساخت ها با تمرکز برخاورمیانه و شمال آفریقا

ارائه کننده:اقای دکتر حمیدعلی

بنیانگذار و رِییس دانشکده اقتصاد.مدیریت و سیاستگذاری در موسسه تحصیلات عالی دوحه

عضو هیات علمی دانشگاه آمریکایی قاهره

فارغ التحصیل دکترای اقتصاد و سیاستگذاری عمومی از دانشگاه تگزاس

مدیرنشست:آقای دکتر سید محمد صادق امامیان

بنیانگذار اندیشکده حکمرانی شریف

زمان:دوشنبه 25بهمن ماه ساعت 13:30

لینک شرکت در جلسه:

https://vc.sharif.edu/ch/governance

جهت ثبت نام مشخصات خود را به 09123881625 پیامک کنید