کلیپ افتتاحیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

کلیپ افتتاحیه سومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگذاری عمومی

در فضای مجازی