یازدهمین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-فعالیت بدنی و ورزشی

یازدهمین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | کاربرد بینش های رفتاری در سیاست گذاری حوزه سلامت-فعالیت بدنی و ورزشی

در فضای مجازی