هفتمین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست گذاری آموزش

هفتمین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | کاربرد بینش‌های رفتاری در سیاست گذاری آموزش

در فضای مجازی