میز اقتصادی (مشکل تامین برق) | اخبار شیکه یک سیما - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

میز اقتصادی (مشکل تامین برق) | اخبار شیکه یک سیما - ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

حضور در رسانه