مصاحبه دکتر امین محسنی با خبرگزاری Russia Today  در مورد نوسانات بازار ارز

مصاحبه دکتر امین محسنی با خبرگزاری Russia Today در مورد نوسانات بازار ارز

حضور در رسانه