توضیحات

اندیشکده حکمرانی شریف بمناسبت همایش دانشگاه و حکمرانی؛ بزرگداشت دکتر رضا روستاآزاد  با مسئولین عالی رتبه کشوری مصاحبه کرد.

فیلم