مجوز کسب و کار( سردفتری) تبدیل به ارث پدری شده!

مجوز کسب و کار( سردفتری) تبدیل به ارث پدری شده!

حضور در رسانه

مرتضی زمانیان مدیر سابق حوزه تخصصی الگوهای حكمرانی و تنظیم گری اندیشكده حكمرانی شریف در گفت وگوی تلفنی با برنامه چوب خط شبکه افق می گوید: تا زمانی که سیستم حاضر وجود داشته باشد و برخی هر طور که دلشان می خواهد مجوز کسب و کار صادر کنند و این را ارث پدری شان بدانند، بهبودی را شاهد نخواهیم بود.

فیلم