كسب و کار بودن وکالت

كسب و کار بودن وکالت

حضور در رسانه

درباره گفتگو

برنامه این هفته پایش به موضوع کسب و کار بودن وکالت اختصاص داشت که این موضوع در قوانین کشور خصوصا قوانین جدید التصویب بررسی شد و نتایج تصریح به کسب وکار بودن این حرفه در قوانین کشور مورد بحث قرار گرفت. در این برنامه دکتر امیراحمد ذوالفقاری عضو گروه اقتصاد اندیشکده حکمرانی به عنوان کارشناس حضور داشتند.

فیلم