سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی | نشست اول: ظرفیت‌های دیپلماسی مردمی در سازمان‌های بین المللی

سلسله نشست‌های دیپلماسی نخبگانی | نشست اول: ظرفیت‌های دیپلماسی مردمی در سازمان‌های بین المللی

در فضای مجازی