طرح‌نو در انتخابات

طرح‌نو در انتخابات

اخبار و رويدادها


حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
تاریخ رویداد 11 تیر 1402گزارش نشست

#گزارش

◀️برنامه طرح‌نو در انتخابات
نقد و بررسی #طرح_تناسبی شدن در #انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران

⚡️ با حضور: دکتر مهدی زینالو
موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
.
🎙️ دکتر مهدی زینالو:
🔻نظام انتخاباتی موجود به‌دلیل داشتن معایبی مانند کاهش انگیزه مشارکت، خدشه به *عدالت انتخاباتی* و کاهش کارامدی نمایندگان مواجه است.

🔻پیشنهادهای متفاوتی در جهت *اصلاح نظام انتخاباتی* مطرح بوده و هست که بنظر می‌رسد نظام تناسبی برای حوزه‌های چند کرسی با توجه به افزایش انگیزه مشارکت، موثر شدن همه آرا انتخاباتی و بهبود جایگاه تحزب می‌تواند بهترین راهکار عملیاتی و در دسترس باشد.

https://gptt.ir/uploads/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%DB%8C_%D9%86%D9%88_%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA_1_-150x150.jpg

ddddd

#گزارش

◀️برنامه طرح‌نو در انتخابات
نقد و بررسی #طرح_تناسبی شدن در #انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران

⚡️ با حضور: دکتر مهدی زینالو
موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
.
🎙️ دکتر مهدی زینالو:
🔻نظام انتخاباتی موجود به‌دلیل داشتن معایبی مانند کاهش انگیزه مشارکت، خدشه به *عدالت انتخاباتی* و کاهش کارامدی نمایندگان مواجه است.

🔻پیشنهادهای متفاوتی در جهت *اصلاح نظام انتخاباتی* مطرح بوده و هست که بنظر می‌رسد نظام تناسبی برای حوزه‌های چند کرسی با توجه به افزایش انگیزه مشارکت، موثر شدن همه آرا انتخاباتی و بهبود جایگاه تحزب می‌تواند بهترین راهکار عملیاتی و در دسترس باشد.

dddd

#گزارش

◀️برنامه طرح‌نو در انتخابات
نقد و بررسی #طرح_تناسبی شدن در #انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران

⚡️ با حضور: دکتر مهدی زینالو
موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
.
🎙️ دکتر مهدی زینالو:
🔻نظام انتخاباتی موجود به‌دلیل داشتن معایبی مانند کاهش انگیزه مشارکت، خدشه به *عدالت انتخاباتی* و کاهش کارامدی نمایندگان مواجه است.

🔻پیشنهادهای متفاوتی در جهت *اصلاح نظام انتخاباتی* مطرح بوده و هست که بنظر می‌رسد نظام تناسبی برای حوزه‌های چند کرسی با توجه به افزایش انگیزه مشارکت، موثر شدن همه آرا انتخاباتی و بهبود جایگاه تحزب می‌تواند بهترین راهکار عملیاتی و در دسترس باشد.

asdasd

#گزارش

◀️برنامه طرح‌نو در انتخابات
نقد و بررسی #طرح_تناسبی شدن در #انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران

⚡️ با حضور: دکتر مهدی زینالو
موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
.
🎙️ دکتر مهدی زینالو:
🔻نظام انتخاباتی موجود به‌دلیل داشتن معایبی مانند کاهش انگیزه مشارکت، خدشه به *عدالت انتخاباتی* و کاهش کارامدی نمایندگان مواجه است.

🔻پیشنهادهای متفاوتی در جهت *اصلاح نظام انتخاباتی* مطرح بوده و هست که بنظر می‌رسد نظام تناسبی برای حوزه‌های چند کرسی با توجه به افزایش انگیزه مشارکت، موثر شدن همه آرا انتخاباتی و بهبود جایگاه تحزب می‌تواند بهترین راهکار عملیاتی و در دسترس باشد.

sdsads

#گزارش

◀️برنامه طرح‌نو در انتخابات
نقد و بررسی #طرح_تناسبی شدن در #انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران

⚡️ با حضور: دکتر مهدی زینالو
موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
.
🎙️ دکتر مهدی زینالو:
🔻نظام انتخاباتی موجود به‌دلیل داشتن معایبی مانند کاهش انگیزه مشارکت، خدشه به *عدالت انتخاباتی* و کاهش کارامدی نمایندگان مواجه است.

🔻پیشنهادهای متفاوتی در جهت *اصلاح نظام انتخاباتی* مطرح بوده و هست که بنظر می‌رسد نظام تناسبی برای حوزه‌های چند کرسی با توجه به افزایش انگیزه مشارکت، موثر شدن همه آرا انتخاباتی و بهبود جایگاه تحزب می‌تواند بهترین راهکار عملیاتی و در دسترس باشد.

aasdasdasd

#گزارش

◀️برنامه طرح‌نو در انتخابات
نقد و بررسی #طرح_تناسبی شدن در #انتخابات مجلس شورای اسلامی تهران

⚡️ با حضور: دکتر مهدی زینالو
موسس مرکز مطالعات پارلمان اندیشکده حکمرانی شریف
.
🎙️ دکتر مهدی زینالو:
🔻نظام انتخاباتی موجود به‌دلیل داشتن معایبی مانند کاهش انگیزه مشارکت، خدشه به *عدالت انتخاباتی* و کاهش کارامدی نمایندگان مواجه است.

🔻پیشنهادهای متفاوتی در جهت *اصلاح نظام انتخاباتی* مطرح بوده و هست که بنظر می‌رسد نظام تناسبی برای حوزه‌های چند کرسی با توجه به افزایش انگیزه مشارکت، موثر شدن همه آرا انتخاباتی و بهبود جایگاه تحزب می‌تواند بهترین راهکار عملیاتی و در دسترس باشد.

گزارش تصویری