سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد! |  برنامه گفتگوی ویژه خبری

سهم بخش خصوصی از خصوصی سازی، فقط ۱۸ درصد! | برنامه گفتگوی ویژه خبری

حضور در رسانه