رویداد حکمرانی نوآوری و فناوری اینوتکس با همکاری اندیشکده حکمرانی شریف | مجموعه پنل‌های روز دوم

رویداد حکمرانی نوآوری و فناوری اینوتکس با همکاری اندیشکده حکمرانی شریف | مجموعه پنل‌های روز دوم

در فضای مجازی