رویداد حکمرانی نوآوری و فناوری اینوتکس با همکاری اندیشکده حکمرانی شریف | مجموع پنل‌های روز اول

رویداد حکمرانی نوآوری و فناوری اینوتکس با همکاری اندیشکده حکمرانی شریف | مجموع پنل‌های روز اول

در فضای مجازی