دیپلماسی نخبگانی / نشست دوم

دیپلماسی نخبگانی / نشست دوم

در فضای مجازی
توضیحات

دومین نشست از مجموعه نشست‌های دیپلماسی نخبگانی توسط اندیشکده حکمرانی شریف با همکاری خانه اندیشه‌ورزان و با حضور تاریخ‌نگار و پژوهشگر امور بین‌الملل مجید تفرشی برگزار شد.

فیلم