دومین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | مقدمه ای بر نظریات تصمیم گیری با رویکرد عقلانی و شیوه مدل سازی آن

دومین نشست تخصصی سیاست گذاری عمومی با رویکرد رفتاری | مقدمه ای بر نظریات تصمیم گیری با رویکرد عقلانی و شیوه مدل سازی آن

در فضای مجازی