دومین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی | بخش دوم: حکمرانی و کارکردهای نمایندگی

دومین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی | بخش دوم: حکمرانی و کارکردهای نمایندگی

در فضای مجازی