حکمرانی و کارکردهای نمایندگی

حکمرانی و کارکردهای نمایندگی

مطالعات پارلمان , اخبار و رويدادها

حوزه سیاستی : مطالعات پارلمان
تاریخ رویداد 9 و 10 آذردومین رویداد تخصصی مطالعات پارلمان و حکمرانی با حضور اساتید و نخبگان این حوزه برگزار می شود. این رویداد با محوریت حکمرانی و کارکردهای نمایندگی در قالب پنل های متعدد و تخصصی در سه روز برگزار می شود.